[Úvodní stránka][Textové menu]
[Přihlásit se]

Organizace KONDOR
Znak KONDORa

   Organizace Kondor je dtskou organizac, kter ovem sdruuje tak mlde a dospl. Organizace vznikala na pelomu let 1989/90. Je otevena pro vechny, kte jednaj v souladu s jejmi cli. Hlavnm titm je prce s dtmi, a to v co mon nejirm zjmovm spektru. Konkrtn jednotliv oblasti zjm jsou determinovny monostmi a orientac zkladnch lnk organizace - skupin. To, e leny organizace jsou i vedouc, jim dv pocit vt zodpovdnosti za fungovn jejich skupin. Hlavnm clem organizace je pipravit dti a mlde pro ivot ve spolenosti a souasn zabezpeit eln trven jejich volnho asu.

   Dleitm principem organizan vstavby je naprost samostatnost zkladnch lnk - skupin, kter maj maximln pravomoce ve vech sfrch psoben. Skupiny se mohou elov sdruovat do rznch seskupen a orgn, kter jsou vybaveny takovmi pravomocemi, kter na n deleguj v nich sdruen skupiny. Nejvym orgnem je koordinan rada, kterou navenek reprezentuj zvolen mluv.
   Z ostatnch princip je nutn zdraznit fakt, e Kondor je organizac, kter dv skupinm velkou volnost v jejich organizan vstavb, v podmnkch lenstv, prvech a povinnostech, v krojch, symbolice, nplni a formch innosti.
   Hlavnmi zdroji naich pjm jsou lensk pspvky, dotace MMT a hl.m. Prahy.

   Hlavn innost v rmci organizace je klubovn innost a vkendov akce, prostednictvm kterch jsou naplovny hlavn cle organizace. V letnm obdob je tit v organizovn letnch tbor, kterch se mohou zastovat tak nelenov organizace.

Klubovn innost
   Klubovn innost je hlavn npl innosti jednotlivch skupin - zkladnch lnk organizace. Je realizovna prostednictvm samostatnch organizanch jednotek - zpravidla oddl, kter maj 10 a 20 len. Oddly se schzej bu jako celky, nebo st schzek (nap. kad druh) probh po mench skupinkch - zpravidla druinch.    Schzky se konaj pravideln kad tden v rozsahu 1 a 2 hodiny. Jejich npl tvo krom nejrznjch sout a her (a to i dlouhodobch) zskvn rznch znalost a dovednost v t i on zjmov oblasti - nap. turistika, prodovda, fotografovn apod. Na tto innosti se astn vichni lenov organizace, tj. zejmna dti ve vku od 6-ti do 15-ti let.

Vkendov akce
    Vkendov akce jsou dal innost jednotlivch oddl, kter slou k naplovn volnho asu dt a mldee. Vtinou se jedn o jedno a tdenn vpravy na nejrznj msta republiky. etnost tchto akc je zhruba 1 krt za msc. Krom toho jsou v rmci zkladnch lnk organizace (tj. skupin) podny vt spolen akce - nap. hry po mst, turistick srazy, soute v uzlovn, brigdy v mst letnho tboit apod. Takovchto akc bv cca 5 do roka. Dle bvaj dvakrt ron podny srazy v rmci cel organiace, kter jsou podny prostednictvm nejvyho orgnu organizace - koordinan rady.

Letn tbory
   Letn tbory jsou vyvrcholenm celoron innosti oddl. Jsou organizovny bu jako tbory skupin (a s 50-ti astnky) nebo jako men tbory oddlov. Forma tchto tbor je rzn - tbory stl, putovn, vodck, stanov, ve stlch objektech apod. Jejich npl souvis s pobytem v prod a dti na nich zskaj mnoho uitench znalost, dovednost a nvyk. Doba trvn bv zpravidla 3 tdny.
   Tbor se astn tak nelenov organizace, piem spodn vkov hranice je obvykle 8 a 10 let.
   Krom letnch tbor podaj nae skupiny tak tabory v dob jarnch i zimnch przdnin. Jedn se vtinou o tdenn akce s cca 20-ti astnky.